蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE)

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE)
蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE)

Author: BABA OKINA
Trong một thế giới khác, Hero và Demon King tiếp tục phản đối lẫn nhau. Khi ma thuật tuyệt vời của họ va chạm, vụ nổ đã vượt qua các thế giới và phá hủy một lớp học đầy học sinh trung học. Các nạn nhân đã chết trong vụ nổ đó sẽ được tái sinh trong thế giới thay thế đó. Nữ anh hùng của chúng tôi, người có vị trí thấp nhất trong lớp, đã được tái sinh thành một con nhện. Cô ấy vẫn phải đối mặt với thách thức này đối đầu với quyết tâm tuyệt vời, và thích nghi với nó một cách đáng ngạc nhiên một cách nhanh chóng. Đây là câu chuyện về cách nhân vật chính của chúng tôi, người đã được tái sinh như một con quái vật nhện yếu, làm bất cứ điều gì cần thiết để tồn tại.

Chapters

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 59.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 58.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 58.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 57.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 57.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 56.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 56.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 55.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 55.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 54.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 54.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 53.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 53.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 52.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 52.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 51.3

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 51.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 51.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 50.3

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 50.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 50.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 49.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 49.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 48.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 48.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 47.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 47.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 46.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 46.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 45.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 45.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 44.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 44.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 43.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 43.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 42.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 42.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 41.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 41.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 40.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 40.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 39.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 39.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 38.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 38.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 37.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 37.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 36.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 36.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 35.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 35.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 34.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 34.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 33.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 33.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 32.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 32.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 31.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 31.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 30.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 30.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 29

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 28.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 28.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 27.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 27.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 26.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 26.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 25.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 25.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 24.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 24.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 23.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 23.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 22.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 22.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 21.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 21.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 20.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 20.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 19.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 19.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 18.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 18.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 17.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 17.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 16

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 15

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 14.3

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 14.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 14.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 13.2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 13.1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 12

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 11

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 10

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 9

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 8

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 7

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 6

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 5

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 4

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 3

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 2

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 1

蜘蛛ですが、なにか? (RAW FREE) - Chapter 0